bgah Rakahij urhu Wtd
bgah - kaik ma kW
bjhʚ Eg fHf ќ aF Wtdf
1.

bgah kaik kfˮ bgha f
bgah ef, ty. jrh.
(cynyna bgfSbfd mikfgl Kj bgha f)

2. bgah whL ghblš f
bgah ef, ty, jrh.
3. bgah r_f bjhl fɡ f
bgah ef, ty, jrh.
4. bgah tfa gƉ ika
bgah ef, ty, jrh.
5. bgah kaik ytr kUJtkid
bgah ef, ty, jrh.
6. bgah kUJtkid - FLg ey ika
bgah ef, ty, jrh.
7. bgah Cuf ku rhuh Mw M faf
ty, jrh.
8. bgah c bjhʚ Eg kW cƮ kly Muh fHf
ty, jrh.
9. bgah gh giz, bgah ef
ty, jrh.
10. bgah kUa kfˮ f
Uuhg.
11. bgah caiy f f
Uuhg.
12. bgah f ika
Uuhg.
13. ehfik FHijf y
Uuhg.
14. bgah whL kHiya g
Uuhg.
15. bgah bjhlfg
Uuhg.
16. bgah kaik bgf nkiyg
Uuhg.
17. bgah whL id bkǡFnyr nkiy g
Uuhg.
18. ehfik Mia gƉ Wtd
Uuhg.
19. bgah Ma gƉ Wtd
Uuhg.
20. rh ifta Knah y
Uuhg.
21. bgah r_f bjhl fɡ f
Uuhg.
22. bgah kaik ytr kUJtkid
Uuhg.
23. bgaha gƉ f
Uuhg.
24. bgah Rakahij Ukz iya
bgah l, brid.
25. bgah jJt bfhif gu gdhlik
bgah l, brid.
26. bgah mUfhaf,
bgah l, brid.
27. bgah kaik kUJtkid,
bgah l, brid.
28. bgah efu FLg ey ika,
bgah l, brid.
29. Wneh Mfhd bgah ka,
bgah l, brid.
30. bgah neh gnrhjid ka,
bgah l, brid.
31. bgah m.V.v., m..v., gƉ ika,
bgah l, brid.
32. isP tfhL ka,
bgah l, brid.
33. bgah fiyaf,
bgah l, brid.
34. bgah ytr rl cj ika,
bgah l, brid.
35. bgah gFj yf kw Mtf,
bgah l, brid.
36. bgah f M faf,
bgah l, brid.
37. bgah EiH nj gƉ ika,
bgah l, brid.
38. bgah My fɥ gyf,
bgah l, brid.
39. kfˮ nkghL, kWkyfhd bgahmik, (gt)
bgah l, brid.
40. bgah ytr kUJtkid,
nrhHfe. jrh khtl
41. bgah kUJtkid - FLg ey ika,
nrhHfe. jrh khtl
42. bgah fš f,
cujehL. jrh khtl
43. lhl kufj khag kUJtkid,
nry.
44. bgah ka, ghneh,
Jo.
45. bgah ka, #nrhyh,
Jo.
46. bgah bjhʉ go Wtd
bgah l, brid.