Rakahij Ukz iya
50, <.bt.. rg rhiy, ntng, bgah l, brid - 600 007.
bjhiyng: 26618649 br ng: 31126647
iya bra lf

Rakahij Ukz, #h kW Ukz, jit Ukz, cl CdKnwh Ukz Kja Ukzfis ӮUj Kiwgo brJbfhs Ug cstf iyaF nenyh myJ mr _ynkh bjhl bfhL jf bgafis g brJ bfhs.

ɩzgjhuf jf kDit g brJ bfhl wF mofo iyaJl neǚ bjhl bfhL bghUjkhd kzkfis njbjLJ mtfSl bjhl bfhs.

ɩzgij g brJ bfhl eh˚ UJ 180 ehf tiuƚ ɩzgjhuf iyaJl bjhl bfhsɚiyahdh mtfSF Ukz elJ Ufyh vW fU mtfSila kDit jSgo brJl neL.

khehLf˚ Ukz brJ bfhs Unth, khtl Ukz iya _y K mDk bgwntL.

fd Ukz l


khtlnjhW bragl nghw Rakahij Ukz iyaf˚, Ukz klg, xbgU, Uiff, khiyf, ngrhsf, cz cgl mgJ ngf fyJ bfhs %gh mahu kLnk!
jrka bragL khtlf: brid, <nuhL, kJiu, U, Uth%, Fgnfhz, jrh, Hgh, cujehL, jUk Kjad.

thif Jiz ey xgj cWbkh

kzeh:
fl :
jiyik :

kzkf cWbkh
kzkf cWbkh
Uthsf/khdF....................................................
MnahNj kf br..........................................
Ma eh Uthsf.................................... MnahNj kf brt................... Ma jfis W Kj vdJ thif Jiztuhf VW bfhnw.
Uthsf/khdF............................................................
MnahNj kf brt.............................................
Ma eh Uthsf............................................... MnahNj kf br...................................... Ma jfis W Kj vdJ thif Jizauhf VW bfhnw.

cWbkh

thɚ VgL g - Jgf˚ rk gnfF rk cik gilj cw egfshf thnth vW cW TWnw. thɚ vlUJ vbdd cikfis vghf jfSF cik cnlh, mts cikfis jflUJ vghf vdF cik cL vw xgj mogilƚ, mj mFahf j ky khiyid mɡnw.

kzkf ifbahg kzkf ifbahg
   
kzkf bgnwh ifbahg kzkf bgnwh ifbahg

rha Ut ifbahg
1
2

kzHh jiyt ifbahg