bgah kUa kfˮ f
bgah whL f tshf,
rhj} ujhd rhiy, Uuhg -620 021.
bjhiyng v : (0431) - 2459911, bjhiy g : (0431) - 2456677
ċdQ bjhl : pcpsgirls@yahoo.com iza js : www.pcpsg.com
cyf ju rhj -ISO
9001:2000 bgw f Wtd

jij bgah bgfˋ Kndwij bgJ Uajh bgfSF fia rhj vyh JiwfY KDik tHfgl ntL vd Udh. mtUila vzij eilKiwgLj bgah kaik ma kW bjhʚEg Wtd Uƚ kUa Jiwƚ bgfSfhd xU fia bgah whL f tshf, 1982-M ML bjhlaJ.

bjhlf Mo 3 khzaUl bjhla fƚ W 400 khzaUF nk gƋW tUwhf.

ck

fia elJtjfhd cikij, jĜehL muR, jĜehL lhl v..M. kUJt gfiy fHf, brid. a kUa Miza, Jo, mida bjhʉf Miza, Jo MatUJ bgWsJ.

tir v

1. nrhjidTl Mths (Laboratory Technician Course)
2. kUa gla go (D. Pharmacy)
3. siy kUa (B. Pharmacy)
4. KJiy kUa (M. Pharmacy)
5. Muh nkgo (Ph.D. in Pharmaceutics)

bgah kUa fƚ nygnul bla nfh

(1 tUl), kUa Jiwƚ glago (2 tUl), glgo (4 tUl), gl nkgo (2 tUl) Kjad csd. j ML Kj Female Nursing Assistant 12 khj gƉ elJnwh. f iya gogoahf tsJ jnghJ khzaNj fɡF rfy trfSl Toa nrhjid Tlf Kjatiw VgL bfhLJsJ. mLj ML Kj nrhjid Tl Mths glago (Diploma in Laboratory Technology) tFf bjhlf ɩzfgL mjfhd ca eltoiff bragLsJ.

trf

khzfSF kUa fl kw kUJt bjhlila brfis, Muhfis ma thghf bjhlKiwf, w brhbgh, w gƉ tFf, kUJtkidfSlD, kUJt bjhʉrhiyfSl TL xgj Kja w trf brJ jugLsJ. F gƉWɡF Maf gy Kidt gl bgw Muhf˚ <LgL 156-F nkgl fLiufis M giff˚ btƣLshf.

iya

f iya jš fll kUa gofhd a kW btehL jffS, Muh jffS f kakhfgL Library Automation a tUwJ. 5410-F nkgl kUa gofhd jffS, bghJ m jffS csd. F 85-F nkgl a M giffS, 19-F nkgl btehL M giffS, 1153-F nkgl giffˋ bjhF (Journals Back Volumes) Muh fSF ngUj ahf csJ. fƚ gY khztfˋ Muh fLiuf 300-F nkgl bjhFfS (Project reports) csd. Jl v#&nf bldhy brl (Education Technology Centre) a tUwJ. midJ trfSlToa Monah kW onah, f rhjdf kW nfrLfS (C.D.) ofS itfgL khztfSF tFf eljgL tUwd.

f ka

jfhy f gaghoid fU bfhL bgah kUa kfˮ fƚ gY khztfSfhf f ka JtfglJ. F khztfSF f ga mogil f kW kUa rhj f bkhf, bkbghU f Kjait ff gLwd. nkY iza js cgnahf gƉWɡfgLwd. Maf kW fƚ cs gahsfSF mtfˋ njitnfg f bkhf ffgLwd. nkY DTP Kja gf nkbfhsgLwd.

kha

fƋ bjhl M gfˋ rhwhf mida bjhʉf Miza, Jo, a ghJfh gilƋ MfHf jĜehL kUa khztf ts fHf, a ma kW bjhʉf fHf Kjait M gfSfhf %.25 yrF bgWkhdKs gy khafis tH csJ. mtiw gagL Mf bjhlJ nkbfhsgLwJ.

thL bjhʚ Kidnth kW îthf nkghLJiw (Entrepreneurship and management Development cell) bjhlfgLsJ. j gfSfhf my a kW bjhʉ fɡ fHf %. 4 yrF kha tHsJ. _if Jiwƚ thL my a msɚ Staff Development Programme (SDP) elj mida bjhʉf Miza %. 2 yrF kha tHsJ.

fƚ gƋW bttJs khztf gy my a bjhʉf EiH njɚ wghf nj bgW ahɋ wj f Wtdf kW gfiy fHff˚ KJfiygl bgWsd.

Maf

gy my a ma fUjuFfY, khehLfY fƋ Maf gF bfhL gy Muh fLiufis rkJsd. f khztf kW Maf khy, my a ma fUjuFf˚ gF bgW Muh fLiufis rkgJ braKiwgLjgL Jtiu gy MLfshf gygy fLiuf rkfgLsd.

a fllf


fƚ M gf nkY nkgl mbkǡfhɚ cs Mgh (ABBOT) Muh kaJl X xgj nkbfhs VghLf eilbgWwJ. M gfis brikahf bragLj a fllf flgLsJ. mt gy Muh Tlf, rfy trfSl flgLsJ. fǡbfd a fllf 45,000 r. moƚ Rkh 1 nfhona 50 yr bryɚ fo KofgLsJ. jĜehL lhl v..M. gfiy fHf Kdh Jizntj lhl f. Mdjfz mtfsh 4.3.2001-M eh JtfgL a tUwd. jnghJ ed trfSl Toa 18 M Tlf ghkNo, ghkNof bfİ, ghkfhy, ghkfhd Kja w Jiwfˋќ Muhf nkbfhsgLwJ.

isahL

fƋ khztf f neuf˚ nj bgWtJ kLċ fiy kW isahL nghofY nj bgW sFwd. my a fuhnj nghof˚ btfy gjf bgWsd.

L

khzaNj trfSfhf fnyna midJ trfSlToa f L flgLsJ. Lia xo isahL ikjhdK, khzfSF isahL rhjdfS, gƉahsfS csd. rfyjkhd clgƉ bra gy jkhd ed fUfSl a tUwJ bgah kUa f LƋ clgƉ ka. jifa thfSF rhwhf gfiy fHf msɚ eilbgw isahL nghof˚ khzf gjf bgWsd. f L %gh 1 nfho bryɚ fo KofgLsJ. Lƚ 350-F nkgl khzf j f gYwd.

ehL eyg¤ lFG


fƚ cs ehL eyg¤ lFG wghd Kiwƚ bragL kUJt Kfhf, ujjhd Kfhf, rhiy guhkǥ gfis MLnjhW bragL tUwhf.

fǤ ju rhW


f jĜehonyna Kjyhtjhf ISO 9001:2000 vw ju rhjG National Board of Accreditation (NBA) vw my a fɤ ju rhjG ulhtjhf bgWsJ. mjF njitahd rfy trfS, jFfS bgW wl sFwJ. rhwhf j ML Research Studies (Ph.D.) bra mDk ilJ MugK brJɣnlh.

fƋ fbga rhjid

jĜeho, kUJtJiw aFeufjh (Directorate of Medical Education) elj bgw glago (D.Pharm.) April (2003-2004) M Mofhd njɚ khynyna k goaȚ Kj lij bgWsJ.

_if giz

f tshf Rk 2 Vf gugsɚ _if njhl mikJsJ. F Rkh 50-F nkgl _if bro tiff tsfgL, brhL ڮghrd _y wj Kiwƚ guhkǡfgL tUwJ. _if kUJt rhjid gilF tifƚ jir khtl brgoia mLj Mrhgo vw uhk bgah kUa kfˮ fǡfhf mJ Vf y xJfgL, _if brof glgLsd. j _if gizƚ UgJF nkgl _if brof glgLsJ. xbthU fh VfUF xbthU _if bro j tsfgL ɉgid bragL tUwJ. kfSF mf gaDila _if brof njbjLfgL glglsd. äa fah, Mthiu, fwhiH, Xkt _if brofS, eir yf˚ isaToa gheif, Hhbe, frhiy, WFrh, Mlhbjhlh, Js, tyhiu, btont Ma ga jU _if brof mlFtdthF. thwhf _if brof gLtj _y kj rKjha gf isfsw _iffdh gabgWthf vgJ z.

MTl yFf guhkǥ y (Animal House)


fƚ MTl yFfis vyhjkhd mogil trfS bragl yFf guhkǥ y jFj Kiwƚ guhkǡfgL tUwJ. khztfˋ kUJt Muhfhf, MTl yFf gagLjgLwJ. j yFf guhkǥ y Fˮrhjid tr (A/C) bghUjgL guhkǡfgLwJ. Muh yFfSfhd fLghL kW nkghit FG JoƋ ќ g bragL (g v: 265/CPCSEA - NEW DELHI) a tUwJ.

U khtlnyna KjKjȚ g bragl Muh yFfSfhd y ekJ Wtd ynkahF. yFf rlFG mikfbgW tUlF UKiw j FGthdJ To Muhfis MJ yFfis tHf mDk mˡwd. j Muhfhf Muh Ka, v, Rbl Kjad guhkǡfgLwd. j tUl KjbfhL Rblfˋ dbgUf bra llgLsJ. jfhf yFf guhkǥ y a Kiwƚ CPCSEA-Ƌ rl lfSF cgL mikfgL UwJ.

ytr kUJtkid

fƋ rh bgah kaik ytr kUJtkid el rfy jkhd nehfSF kUJf bfhLJ, jL C nghw vyhtiw ftšf, MfK CfK cs kUJt FG bragLwJ.